Beleid ongewenst gedrag OWG Neptunus

Aanleiding
Vanwege de bescherming van kwetsbare groepen tegen seksueel misbruik, is in de ledenvergadering van de Nederlandse Onderwaterbond vorig najaar besloten dat instructeurs vanaf 2019 over en verklaring Omtrent het gedrag moeten beschikken.
Zie bijlage 1 voor meer informatie.
Ook onze vereniging zal aan deze verplichting moeten gaan voldoen.
In verband hiermee vinden wij het van belang om omgangsvormen voor al onze leden en instructeurs vast te leggen.

In dit verband is het van belang dat we voor de instructeurs een gedragscode hebben. Hiervoor hebben we aan de hand van een model van NOC*NSF eb Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk de ‘Gedragscode instructeurs OWG-Neptunus’ opgesteld. (https://www.gratisvog.nl/)
Een bijkomend voordeel hiervan is dat met deze regeling ook een kosteloze VOG door onze vereniging kan worden aangevraagd. (zie bijlage 3, ‘7 stappenplan aanvraag VOG’).
Het bestuur zal in afstemming met de instructeurs deze VOG aanvraag faciliteren.
Indien wij niet voor een kosteloze regeling in aanmerking komen, zal onze vereniging de kosten voor een VOG aanvraag voor haar rekening nemen.

Daarnaast vinden wij als bestuur dat de integriteit en gedrag van al onze leden aansluiten bij de relevante bepalingen die in de gedragscode voor instructeurs staan opgenomen. In dit verband stellen we voor dat het bestuur bij serieuze signalen dat een lid niet aan deze bepalingen voldoet het initiatief neemt om op basis van nader onderzoek en hoor en wederhoor de noodzakelijke maatregelen neemt. Hierbij kan sprake zijn van ontzetting van het lidmaatschap op grond van artikel 3 van onze statuten, aangifte bij het openbaar ministerie en/of kan een traject (als het slachtoffer daarmee instemt) onder leiding van NOC*NSF worden opgestart.

Gelet op het belang van een door de leden ‘gedragen’ regeling leggen we deze gedragscode zoals deze in bijlage is bijgevoegd, ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.

Voorstel

In te stemmen met:

 1. Het hierboven verwoorde beleidskader ongewenst gedrag OWG Neptunus
 2. de verplichting dat instructeurs beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag;
 3. het beleid ongewenst gedrag zoals verwoord in de bijgevoegde ‘Gedragscode instructeurs Neptunus’.

Besluit

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 maart 2019

Het bestuur


 

 

Gedragscode instructeurs OWG-Neptunus

Veel grenzen in het contact tussen instructeurs van Neptunus en minderjarige leden aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen instructeurs en minderjarigen, die bij ons worden opgeleid, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze instructeurs een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én instructeurs en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Neptunus wordt gevoerd. Wanneer je bij ons als instructeur een opleiding van minderjarigen verzorgt vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De instructeur moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De instructeur onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De instructeur dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De instructeur onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen instructeur en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De instructeur mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De instructeur zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De instructeur heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de instructeur gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.
 9. De instructeur krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de instructeur in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de secretaris van de vereniging.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van
OWG-Neptunus d.d. 4 maart 2019

Ondertekening vrijwilliger                 Ondertekening Bestuur Vereniging

 

 

Aanmelden

Onthoud mij